Cách dùng"steadiness"(n) tiếng anh

· Noun

Bên cạnh trau dồi PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"steadiness"(n) tiếng anh

I. steadiness là danh từ không đếm được

II. Cách dùng danh từ"steadiness"

1. Mang nghĩa"tính vững chắc"

=the quality of being sensible and reliable

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was steadiness personified.

2. Mang nghĩa"sự đáng tin cậy, đồng nhất"

=the fact of being stable and not changing

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the steadiness of her gaze

3. Mang nghĩa"sự điều đặn, sự đều đều"

=the fact of developing, growing, etc. gradually and in an even and regular way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the steadiness of the price increases
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE