Cách dùng "relevant / irrelevant" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "relevant / irrelevant" tiếng anh

I. Cách dùng "relevant"

Mang nghĩa "có liên quan"

=directly connected with and important to what is being discussed or considered

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

 • relevant to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to have all the relevant documents ready (IELTS TUTOR giải thích: có sẵn mọi tài liệu liên quan)
 • to supply the facts (directly ) relevant to the case (IELTS TUTOR giải thích: cung cấp các sự kiện có liên quan (trực tiếp) đến vụ kiện)
 • colour and sex are hardly relevant when appointing somebody to a job (IELTS TUTOR giải thích: màu da và giới tính hầu như không có liên quan gì đến việc bổ nhiệm một người nào đó vào một công việc)
 • a highly relevant argument (IELTS TUTOR giải thích: một lý lẽ hết sức thích đáng)
 • Once we have all the relevant information, we can make a decision. 
 • Ignore that comment. It’s not relevant. 
 •  How is that relevant to this discussion?
 • Education should be relevant to the child's needs. 
 • For further information, please refer to the relevant leaflet. 
 • The point is highly relevant to this discussion.
 •  I'm sorry but your personal wishes are not relevant (= important) in this case.
 • plans to make schooling more relevant to life beyond school

II. Cách dùng "irrelevant"

Mang nghĩa "không liên quan, không thích đáng; không thích hợp"

=not related to what is being discussed or considered and therefore not important

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • These documents are largely irrelevant to the present investigation. 
 • Making a large profit is irrelevant to us - the important thing is to make the book available to the largest possible audience.
 • to let aside the irrelevant details (IELTS TUTOR giải thích: để những chi tiết không liên quan sang một bên)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking