Cách dùng từ "dispensable / indispensable" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "dispensable / indispensable" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Như IELTS TUTOR đã có hướng dẫn dispense động từ mang nghĩa "miễn trừ, tha cho, xuất ra, nhả ra..." nên indispensable có nghĩa là quá quan trọng đến nỗi không thể "miễn trừ, tha cho, xuất ra, nhả ra..." để dễ nhớ hơn nhé 

II. Cách dùng "dispensable"

Mang nghĩa "có thể bỏ qua, có thể đừng được, không cần thiết"

=more than you need and therefore not necessary; that can be got rid of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It seemed the soldiers were regarded as dispensable - their deaths just didn't matter.
 • Peter's work is good, but dispensable. (IELTS TUTOR giải thích: Công việc của Peter thì tốt, nhưng không cần thiết)
 • It is the job which is dispensable. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là công việc không cần thiết)

III. Cách dùng "indispensable"

Mang nghĩa "tuyệt đối cần thiết; không thể thiếu được"

=difficult or impossible to exist without or to do something without / Something or someone that is indispensable is so good or important that you could not manage without it, him, or her

IELTS TUTOR lưu ý:

 • ( indispensable to somebody / something ) 
 • ( indispensable for something / doing something )
 • Make yourself indispensable to others. Hãy biến mình thành một người không thể thiếu của người khác. 
 • This book is an indispensable resource for researchers. 
 • His long experience at the United Nations makes him indispensable to the talks.
 • International cooperation is indispensable to resolving the problem of the drug trade.
 • Money is an indispensable thing. (IELTS TUTOR giải thích: Tiền là một thứ không thể thiếu)
 • Real power comes from being indispensable. (IELTS TUTOR giải thích: Quyền lực thực sự là khi bạn trở nên thiết yếu)
 • air , food and water are indispensable to life (IELTS TUTOR giải thích: không khí, thức ăn và nước là những thứ không thể thiếu được cho cuộc sống)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK