Cách dùng từ "superfluous" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "superfluous" tiếng anh

Mang nghĩa "thừa, vô dụng, không cần thiết"

=more than is needed; extra and not necessary

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • That remark was superfluous. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Lời nhận xét ấy là thừa)
  • I don't need these superfluous information. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Tôi không cần những thông tin dư thừa này)
  • Marketing makes the process of selling superfluous. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Marketing làm cho quá trình bán hàng trở nên không cần thiết)
  • Repack all the superfluous cups in the box. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Hãy đóng gói lại tất cả các chén thừa vào hộp)
  • I won't bother you with all the superfluous details. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Tôi sẽ không làm phiền anh với những chi tiết không quan trọng đâu)
  • They were only interested in each other so I felt rather superfluous. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Họ chỉ quan tâm đến nhau vì vây tôi cảm thấy hơi thừa)
  • Our new mayor plans to eliminate superfluous programs. 
  • Much of the school day is wasted on superfluous activities.
  • The report was marred by a mass of superfluous detail.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK