Cách dùng giới từ "regarding" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn các bạn Từ vựng & Cấu trúc qua bài báo Boom! BTS ‘Dynamite’ Video Crushes YouTube Premiere Viewing Record (Variety), IELTS TUTOR giới thiệu Cách dùng giới từ "regarding" tiếng anh

I. Cách dùng giới từ tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Regarding = about / in relation to (về, liên quan đến, xét)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The company is being questioned regarding its employment policy. 
  • I have a question regarding your last statement.
  • The company is being questioned regarding its employment policy.
  • policy regarding various nationalities (IELTS TUTOR giải thích: chính sách đối với các dân tộc)
  • she said nothing regarding your request (IELTS TUTOR giải thích: cô ấy chẳng nói gì về yêu cầu của anh cả)
  • We are satisfied regarding your statement. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi hài lòng với ý kiến của ông.)

III. Cách dùng danh từ "regard"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK