Cách dùng "prone" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh lí giải Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng "prone" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng "prone"

1. Mang nghĩa"có thể xảy ra (nhất là cái gì không mong muốn)"

=likely to suffer from an illness or show a particular negative characteristic

IELTS TUTOR lưu ý:

 • prone to sth
 • prone to do something: 
 • error-/injury-prone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I've always been prone to headaches. 
 • He’s prone to gain weight.
 • an injury-prone football player
 • The coastal region is prone to earthquakes.
 • He was prone to depression even as a teenager. 
 • She's prone to exaggerate, that's for sure.
 • She's prone to minor ailment. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy hay ốm vặt)
 • He is prone to jealousy. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta có vẻ ghen tuông)
 • He's prone to emotional outbursts. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta có vẻ giận dữ)
 • She's prone to gain weight. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta dễ tăng cân)
 • The computer is prone to crashes. (IELTS TUTOR giải thích: Máy tính dễ xảy ra hỏng hóc)
 • I 've always been prone to headaches. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi hay bị nhức đầu)

2. Mang nghĩa"úp, sấp; nằm sấp, nằm sóng soài (về tư thế của một người)

=If you are lying prone, you are lying on your front.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Bob slid from his chair and lay prone on the floor. 
 • to fall prone (IELTS TUTOR giải thích: ngã sấp xuống; sóng soài)
 • lying prone (IELTS TUTOR giải thích: nằm sấp)
 • Since 1991, parents have been advised not to put their infants down to sleep in the prone position.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE