Cách dùng The fact that/ the fact of the matter is that/ the fact remains that + clause (mệnh đề)

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng The fact that/ the fact of the matter is that/ the fact remains that + clause (mệnh đề)

I. Cách dùng "that"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "that" trong tiếng anh

II. Cách dùng The fact that/ the fact of the matter is that/ the fact remains that + clause (mệnh đề)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dùng "that" với các cụm : "The fact that/ the fact of the matter is that/ the fact remains that + sentence"
  • Quy tắc chung cho đa số trường hợp: dùng cụm “The fact that/ the fact of the matter is that/ the fact remains that ” đặt trước mệnh đề muốn chuyển.

     
IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • THE FACT THAT Simon had not been home for 3 days didn't seem to worry anybody.
  • Because Kim is short, she cannot reach the clock on the wall.

    => Because of the fact that Kim is short, she cannot reach the clock on the wall.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc