Cách dùng "impossibly" tiếng anh

· Vocabulary

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "POSSIBLE" tiếng anh

I. Impossibly là adv (trạng từ)

II. Cách dùng

Mang nghĩa "extremely or more than is usual"

=không thể làm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Doctors are being forced to work impossibly long hours. 
  • She has an impossibly thin waist.
  • She was impossibly single - minded about her career. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy không thể chuyên tâm vào sự nghiệp của mình)
  • That whole world seemed impossibly distant. (IELTS TUTOR giải thích: Toàn bộ thế giới này xa lạ quá đối với tôi) 
  • Somehow, impossibly, he was still growing. (IELTS TUTOR giải thích: Không biết vì sao, anh vẫn đang lớn một cách khó hiểu)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK