Cách dùng tính từ "cruel" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng tính từ "cruel" tiếng anh

1. Mang nghĩa "độc ác, dữ tợn, hung ác, ác nghiệt, tàn ác, tàn bạo, tàn nhẫn"

=someone who is cruel enjoys causing pain to other people or animals, or enjoys making them unhappy or upset

IELTS TUTOR hướng dẫn:

 • cruel to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a cruel parent 
 • How could you be so cruel to someone who never did you any harm?
 • She had a cruel look in her eyes. 
 • a cruel sense of humour
 • Don't tease him about his weight - it's cruel. 
 • Don't be cruel to animals. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng độc ác với thú vật)
 • Children can be very cruel to each other.

2. Mang nghĩa "hiểm nghèo, tàn khốc, thảm khốc"

=cruel events or situations make people suffer in a way that seems unfair

IELTS TUTOR hướng dẫn:

 • a cruel blow

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It’s a cruel world. 
 • Closing the school would be a cruel blow to this community.
 • His death was a cruel blow.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK