Cách dùng phó từ"relatively"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng phó từ"relatively"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng phó từ"relatively"tiếng anh

Mang nghĩa"tương đối"

=in comparison with someone or something similar

IELTS TUTOR lưu ý:

 • relatively few/little
 • relatively low/high/weak
 • relatively cheap/inexpensive
 • relatively easy/simple
 • relatively new/recent
 • relatively large/small

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Relatively few women become airline pilots. 
 • a relatively small basement flat
 • This is a relatively new concept. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là một khái niệm khá mới mẻ)
 • Setting goals is relatively easy. (IELTS TUTOR giải thích: Đặt ra mục tiêu là tương đối dễ dàng) 
 • Such cases are relatively infrequent. (IELTS TUTOR giải thích: Những trường hợp như vậy tương đối không thường xuyên)
 • He's a relatively good squash player. 
 • There was relatively little violence.
 • A few states across the country have remained in relatively good shape. 
 • Scottish businesses have relatively few problems with skill levels in the workforce compared to the rest of Britain. 
 • Interest rate levels are expected to remain relatively low. 
 • Phone calls are relatively cheap, with a mix of monthly packages and pay-as you-go services.  
 • Online sales are relatively easy to track. 
 • Wireless internet radio is still a relatively new product category. 
 • Investments that generally go up or down in value in relatively small amounts are considered "low volatility" investments.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE