Cách dùng danh từ"teamwork"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"teamwork"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"teamwork"

1."teamwork"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

=the activity of working together in a group with other people, especially when this is successful

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Great teamwork and old fashioned grit got the team a last minute point. 
  • What do you think about teamwork? (IELTS TUTOR giải thích: Anh nghĩ gì về một làm việc nhóm?)
  • Her determination, teamwork skills and leadership capabilities convinced us that she was perfect for the job.
  • Today's complex buildings require close teamwork between the architect and the builders.
  • Success in this competitive field will depend on good teamwork. 
  • We organized a course to improve teamwork skills.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE