Cách dùng phó từ"day by day"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng phó từ"day by day"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng phó từ"day by day"tiếng anh

Mang nghĩa"dần dần"

=gradually or progressively; daily/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Day by day he became weaker. 
  • Our environment had polluted day by day. (IELTS TUTOR giải thích: Môi trường của chúng ta đang bị ô nhiễm từng ngày)
  • It makes you smart day by day. (IELTS TUTOR giải thích: Ngày qua ngày nó làm bạn đau khổ)
  • These birds are disappearing day by day as their habitat shrinks. 
  • His anger grew day by day. 
  • The demand for this product is increasing day by day. 
  • The situation is grave and worsening day by day. 
  • Day by day, his hopes grew stronger.
  • he weakened day by day
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE