Cách dùng"philosopher"(n) tiếng anh

· Noun

Bên cạnh trau dồi PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"philosopher"(n) tiếng anh

I. philosopher là danh từ không đếm được

II. Cách dùng danh từ"philosopher"

Mang nghĩa"nhà triết học; triết gia"

=A philosopher is a person who studies or writes about philosophy.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...the Greek philosopher Plato.
  • He's quite a philosopher. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy đúng là một nhà hiền triết)
  • He is a renowned philosopher of science. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ta là một triết học gia lừng danh)
  • an existentialist philosopher 
  • Existentialism was really an umbrella term to lump together the works of several philosophers and writers.
  • He is a philosopher skilled in deduction. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy là triết gia giỏi về diễn dịch)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE