Cách dùng"patient" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng"patient" tiếng anh

I. Dùng "patient" như adj

Mang nghĩa"kiên nhẫn"

=If you are patient, you stay calm and do not get annoyed, for example when something takes a long time, or when someone is not doing what you want them to do.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Please be patient–your cheque will arrive. 
  • He was endlessly kind and patient with children.
  • So please be patient. (IELTS TUTOR giải thích: Vì vậy xin hãy kiên nhẫn)
  • You must be patient.

II. Dùng "patient" như noun

Mang nghĩa"bệnh nhân"

=A patient is a person who is receiving medical treatment from a doctor or hospital. A patient is also someone who is registered with a particular doctor.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • discipline là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The earlier the treatment is given, the better the patient's chances. 
  • She was tough but wonderful with her patients. 
  • He specialized in treatment of cancer patients.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE