Cách dùng"fridge (n)" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"fridge(n)" tiếng anh

I. "fridge"là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"tủ lạnh"

=A fridge is a large metal container which is kept cool, usually by electricity, so that food that is put in it stays fresh/a piece of electrical equipment in which food is kept cold so that it stays fresh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • in the fridge

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Put it in the fridge for at least an hour to chill.
  • The kids tend to raid the fridge when they get home from school. 
  • There's no food in the fridge!
  • Did the fridge door close completely? (IELTS TUTOR giải thích: Cửa tủ lạnh đóng chặt hết chưa?)
  • Where did you put the fridge? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn đã đặt tủ lạnh ở đâu?)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE