Cách dùng"output (n)" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"output (n)" tiếng anh

I. "output"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"lượng hàng hoá do một cái máy hoặc một công nhân... sản xuất ra; sản lượng"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The average output of the factory is 20 cars a day (IELTS TUTOR giải thích:  sản lượng trung bình của nhà máy là 20 chiếc/ngày)
  • We must increase our output to meet demand (IELTS TUTOR giải thích:  chúng ta phải tăng sản lượng để đáp ứng yêu cầu)

2. Mang nghĩa"công suất"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • An output of 100 watts (IELTS TUTOR giải thích:  công suất điện năng 100 oát)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE