Cách dùng "only" như tính từ (adj) tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng "only" như tính từ (adj) tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"only"tiếng anh

II. Cách dùng "only" như tính từ (adj)

1. Mang nghĩa"chỉ có một, duy nhất"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the only way is to struggle (IELTS TUTOR giải thích: con đường duy nhất là đấu tranh) 
  • my one and only hope (IELTS TUTOR giải thích: hy vọng duy nhất của tôi)
  • she was the only person able to do it (IELTS TUTOR giải thích: cô ta là người duy nhất làm được việc đó)
  • we were the only people there (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi là những người duy nhất ở đó)
  • If you talk about the only person or thing involved in a particular situation, you mean there are no others involved in it. She was the only woman in the company's legal department. My cat Gustaf was the only thing I had - the only company. That left Mr Dertliev as the only candidate.

2. Mang nghĩa"con một"

=An only child is a child who has no brothers or sisters.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking