Cách dùng "only" như liên từ (Conjunction) tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng "only" như liên từ (Conjunction) tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"only"tiếng anh

II. Cách dùng "only" như liên từ (Conjunction)

1. Mang nghĩa"mỗi tội, chỉ phải cái, chỉ có điều, trừ cái gì đó ra..."

=Only can be used to add a comment which slightly changes or limits what you have just said.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It's just as dramatic as a film, only it's real. It's a bit like my house, only nicer. 
  • Drop in and see me when you're ready. Only don't take too long about it.
  • he does well , only he is nervous at the start (IELTS TUTOR giải thích: anh ta làm được, chỉ phải cái là lúc đầu hay cuống)
  • this film is very interesting, only it's rather pornographic (IELTS TUTOR giải thích: phim này hay lắm, chỉ phải cái là hơi khiêu dâm)

2. Mang nghĩa"nếu... không"

=Only can be used after a clause with 'would' to indicate why something is not done.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dùng nghĩa này trong văn nói 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He would probably pass his examination only he gets too self-confident (IELTS TUTOR giải thích: có thể nó đã thi đỗ nếu như nó không quá tự tin)
  • I'd invite you to come with me, only it's such a long way. 
  • I'd be quite happy to go. Only I don't know what my kids would say about living there.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking