Cách dùng"medicine (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"medicine"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"medicine"

1."medicine"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"y học, y khoa"

=the study and treatment of diseases and injuries advances in modern medicine

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, medicine là danh từ không đếm được 
 • to study/practise medicine 
 • a professor of medicine 
 • conventional/orthodox medicine 
 • alternative/complementary medicine
 • a rapidly developing field of medicine

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Acupuncture has long been a part of traditional Chinese medicine. 
 • To study medicine at the university (IELTS TUTOR giải thích: học y ở trường đại học)
 • There is a greater emphasis on preventive medicine.

2.2. Mang nghĩa"thuốc uống"

=a substance that you take in order to cure an illness, especially a liquid that you drink or swallow

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, medicine vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Did you take your medicine? 
 • Your doctor can prescribe medicine to ease your symptoms. 
 • That medicine works miracles. (IELTS TUTOR giải thích: Dược phẩm đó hiệu nghiệm một cách kỳ diệu)
 • She gave me a dose of cough medicine. 
 • Chinese herbal medicines medicine for a chest infection 
 • It's a medicine used to combat diarrhoea.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE