Cách dùng từ "justify" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "justify" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • JUSTIFY mang nghĩa "bào chữa", "thanh minh"

1. Justify + ving

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I can't really justify taking another day off work
  • IELTS TUTOR giải thích: ý câu này có nghĩa là giờ không có nghĩ ra được lí do để được nghỉ xin phép thêm 1 ngày nữa 
 • pressure of work cannot justify your treating staff this way (sự làm việc căng thẳng không thể biện minh cho việc anh đối xử với nhân viên như vậy)
 • you can't justify neglecting your wife and children (anh không thể bào chữa được việc anh lơ là vợ con)

2. Justify + clause

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Are you sure that these measures are justified?

3. Justify + myself...: tự minh oan cho chính mình

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It was the only thing that I could do - I don't have to justify myself to anyone.
 • you shouldn't attempt to justify yourself (anh không nên tìm cách tự thanh minh cho mình, anh không nên tìm cách tự minh oan cho mình)

4. Justify + noun (hoặc mệnh đề danh ngữ)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • such action can be justified on the grounds of greater efficiency (một hành động như vậy có thể chứng minh là đúng trên cơ sở hiệu quả lớn hơn)
 • this cannot justify his laziness (điều này không thể biện minh cho thói chây lười của hắn)
 • improved productivity justifies an increase in wages (năng suất được cải thiện chứng minh cho việc tăng lương)
 • they found it hard to justify their son's giving up a secure well-paid job (họ thấy khó có thể biện hộ cho việc con trai họ từ bỏ một công việc chắc chắn lương hậu)

5. Áp dụng dùng justify trong mở bài IELTS WRITING như sau:

 • Personally, I lean towards the opinion that individual sports bring more benefits, and below is the essay justifying my view.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK