Cách dùng"insurer(n)" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"insurer(n)" tiếng anh

I. "insurer"là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"công ty bảo hiểm"

=An insurer is a company that sells insurance.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Some insurers have gone farther than simply raising premiums.
  • Please contact your insurer if you have any questions I've already received a settlement from my insurer.
  • The insurer said that the damage was caused by improper packing. (IELTS TUTOR giải thích:  Công ty bảo hiểm nói rằng thiệt hại này là do đóng gói không đúng cách.)
  • The insurer should be able to get all necessary information from the proposal. (IELTS TUTOR giải thích:  Người bảo hiểm có thể viết tất cả các tin tức cần thiết từ giấy đề nghị làm hợp đồng bảo hiểm)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE