Cách dùng danh từ "indifference" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR giới thiệu Cách dùng danh từ "indifference" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • indifference là danh từ không đếm được 

Mang nghĩa "sự lãnh đạm; sự thờ ơ; sự dửng dưng; sự không quan tâm"

=lack of interest or sympathy

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The campaign aims to combat public indifference to racial discrimination.
  • Many native speakers of a language show indifference to/towards grammatical points.
  • His attitude was one of bored indifference.
  • Her indifference to sports bothered him.
  • he treated my request with indifference (IELTS TUTOR giải thích: ông ta nghiên cứu yêu cầu của tôi một cách thờ ơ)
  • it's a matter of complete indifference to me (IELTS TUTOR giải thích: đó là một vấn đề hoàn toàn không quan trọng đối với tôi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK