Cách dùng IN TERMS OF trong tiếng anh

· Vocabulary

1. in terms of/in ... terms có nghĩa là về mặt, về phương diện

 • We try to do what is best for our customers in terms of the quality of our products
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây có nghĩa là về mặt chất lượng sản phẩm 
 • In financial terms, the project was not a success
  • IELTS TUTOR giải thích:
   • Thông thường, các bạn học sinh chỉ quen dùng in terms of = about, thì ở đây có cụm này nữa nhé, ở đây có nghĩa là về phương diện tài chính 
 • In terms of money, I was better off in my last job.
 • In terms of population density, Vietnam is in second place in Southeast Asia. (Xét về mật độ dân số, Việt Nam đứng thứ nhì ở khu vực Đông Nam Á.)
 • In terms of economy, almost all of businesses attach special importance to profits. (Trên phương diện kinh tế, hầu hết các nhà kinh doanh đều chú trọng đến lợi nhuận.)
 • I always had thought of my children’s future in terms of studying and settling abroad.(Tôi luôn suy nghĩ về tương lai của bọn trẻ liên quan đến việc học tập và định cư ở nước ngoài.)
 • You had better consider this matter in terms of reasons causing it. (Bạn nên xem xét vấn đề này trong mối quan hệ với các tác nhân gây ra nó.)

2. in terms of ... years: trong thời hạn bao lâu

 • He has served as President in terms of two years. (Ông ấy đã làm Tổng thống trong nhiệm kỳ hai năm.)
 • The national assembly is elected in terms of four years. (Quốc hội được bầu theo nhiệm kỳ bốn năm.)
 • I have never heard from him in terms of 10 years. (Tôi không nhận được tin tức gì của anh ta trong vòng 10 năm qua.)

3. in terms of ... dưới hình thức

 • They save money in terms of gold ingots.

(Họ tích trữ tiền dưới dạng vàng nén.)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK