Cách dùng "(with) reference to" trong tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "(with) reference to" trong tiếng anh

1. "With reference to" nghĩa là về, thường không đứng đầu câu

a mention of sth

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I am writing with/in reference to (= in connection with) your letter of 15 March.
 • I am writing to you with reference to the job advertised in yesterday's newspaper.
 • Beer Market Outlook of the Industry with reference to Recent Developments, Opportunities and Drivers: Include Covid-19 impact Analysis
  • IELTS TUTOR lưu ý: cụm with reference to ở đây mang nghĩa là về mặt (giống about)
 • Extruded Snacks Market Outlook of the Industry with reference to Recent Developments, Opportunities and Drivers: Include Covid-19 impact Analysis
 • Anti-decubitus Cushions Market: Understand The Global Impact On Anti-decubitus Cushions With Reference To Past Strategies And Market Analysis

2. Cụm make reference to = mention

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She made a veiled reference to her former employer. 
   • IELTS TUTOR lưu ý = make a reference to = mention 
  • He made several references to his time in France.

  3. ...reference to: ...có thể là động từ hoặc từ loại khác phía trước

  IELTS TUTOR lưu ý:

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Extruded Snacks Market Outlook of the Industry with reference to Recent Developments, Opportunities and Drivers: Include Covid-19 impact Analysis
  • She spoke in very vague terms and there were no direct references to specific situations.
  • He made the whole speech without reference to the notes in front of him
   • IELTS TUTOR giải thích: anh í nói chuyện mà không đề cập, hay liên hệ gì đến 

  Cùng ôn tập lại kiến thức đã học về with reference to qua video nhé:

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK