Cách dùng"have to" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng"have to" tiếng anh

I. Have to là modal verb

II. Cách dùng"have to"

1. Mang nghĩa"phải làm cái gì đó"

=used to show that you must do something = have got to + do sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Sorry, I've got to go. 
 • Did she have to pay a fine? 
 • You don't have to knock—just walk in. 
 • I haven't got to leave till seven. 
 • Have to please everyone (IELTS TUTOR giải thích:  Làm dâu trăm họ)
 • First, you have to think logically about your fears. 
 • I have to admit, the idea of marriage scares me. 
 • Do you have to go?

2. Mang nghĩa"dùng trong nêu lời khuyên"

=used to give advice or recommend something = have got to + do sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You simply have to get a new job. 
  • You've got to try this recipe—it's delicious.

  3. Mang nghĩa"sự việc gì đó phải đúng/phải xảy ra"

  =used to say that something must be true or must happen = have got to + do sth

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There has to be a reason for his strange behaviour. 
  • This war has got to end soon.

  4. Diễn tả làm gì đó ai khó chịu

  ​=used to suggest that an annoying event happens in order to annoy you, or that somebody does something in order to annoy you

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Of course, it had to start raining as soon as we got to the beach. 
  • Do you have to hum so loudly? (= it is annoying)
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE