Cách dùng danh từ"illustration"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"illustration"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"illustration"

1."illustration"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tranh minh hoạ; thí dụ minh hoạ; câu chuyện minh hoạ"

=An illustration is an example or a story which is used to make a point clear/An illustration in a book is a picture, design, or diagram.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, illustration là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...a perfect illustration of the way Britain absorbs and adapts external influences
  • She looked like a princess in a nineteenth-century illustration.

2.2. Mang nghĩa"sự minh hoạ"

=an example, event, fact etc that shows that something else is true, or shows what something is like

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, illustration vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 
  • give/provide an illustration
  • by way of illustration (=as an example)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The art of book illustration (IELTS TUTOR giải thích: nghệ thuật minh hoạ sách)
  • Illustration is often more useful than definition for showing what words mean (IELTS TUTOR giải thích: minh hoạ nhiều khi bổ ích hơn là định nghĩa để cho các từ có nghĩa gì)
  • The project provides a good illustration of how people can work together. 
  • By way of illustration, he described the loneliness felt when a partner dies.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE