Cách dùng giới từ "concerning"

· Vocabulary

Bên cạnh CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng giới từ "concerning"

I. Concerning là giới từ

II. Cách dùng giới từ "concerning"

Mang nghĩa "liên quan đến ai/cái gì" = about

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I've had a letter from the tax authorities concerning my tax payments.
 • a letter concerning your complaint (IELTS TUTOR giải thích: một bức thư liên quan đến đơn kiện của anh)
 • They are aspirations and ambitions concerning ourselves. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng là những nguyện vọng và tham vọng về chính bản thân của chúng tôi)
 • Superstitions concerning bad luck are just as common. (IELTS TUTOR giải thích: Những điều mê tín dị đoan có liên quan đến điềm rủi cũng phổ biến không kém)
 • The good doctor has some interesting theories concerning plant husbandry. (IELTS TUTOR giải thích: Vị bác sĩ hiền lành ấy có những lý thuyết trồng cây thật thú vị)
 • He preferred to be assigned something concerning trade to do. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ta thích được phân công làm công việc gì đó liên quan đến thương mại hơn)
 • The issue concerning the release of personal information is controversial. (IELTS TUTOR giải thích: Vấn đề liên quan tới việc bán thông tin cá nhân là một vấn đề đáng tranh cãi)
 • Our managing director consented to our proposal concerning compensatory trade. (IELTS TUTOR giải thích: Giám đốc điều hành của chúng tôi đồng ý với đề nghị của chúng tôi liên quan đến mậu dịch bồi thường)
 • I 'm going to write an article concerning with this issue. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đang chuẩn bị viết một bài báo về vấn đề này)
 • There is new legislation concerning the transport of live animals. (IELTS TUTOR giải thích: Có luật pháp mới liên quan đến việc vận chuyển động vật sống)
 • This is a list of songs concerning to the Vietnam War. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là danh sách các bài hát liên quan đến chiến tranh Việt Nam)
 • We discuss the concerning matters. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi thảo luận về những vấn cần quan tâm)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK