Cách dùng "at first" tiếng anh

· Vocabulary,Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn các em từ A đến Z cách phân biệt về văn phong Formal và Informal, nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "at first" tiếng anh

I. Giới thiệu chung

At First là cụm giới từ

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Một cách dễ nhớ At là giới từ, first trong trường hợp này là danh từ như IELTS TUTOR đã hướng dẫn trong cách dùng first nên ghép lại sẽ thành cụm giới từ (dùng để bổ nghĩa cho cả câu)

II. Cách dùng

Mang nghĩa "ban đầu, lúc đầu, thoạt đầu"

=in the beginning before something changes/You use at first when you are talking about what happens in the early stages of an event or experience, or just after something else has happened, in contrast to what happens later.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • At first, he seemed surprised by my questions. 
  • Everything can be difficult at first. (IELTS TUTOR giải thích: Ban đầu mọi việc có thể sẽ khó khăn)
  • What attracts Mary's attention at first? (IELTS TUTOR giải thích: Cái gì thu hút sự chú ý của Mary trước tiên?)
  • She didn't catch on at first. (IELTS TUTOR giải thích: Lúc đầu cô ấy không hiểu)
  • I had some difficulty at first recalling why we were there.
  • At first he wouldn’t even talk about it.
  • At first, I thought he was joking but then I realized he meant it.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE