Cách dùng "at first" tiếng anh

· Vocabulary,Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn các em từ A đến Z cách phân biệt về văn phong Formal và Informal, nay IELTS TUTOR hướng dẫn cách phân biệt 3 cặp từ siêu dễ nhầm lẫn nhé

I. Giới thiệu chung

At First là cụm giới từ

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Một cách dễ nhớ At là giới từ, first trong trường hợp này là danh từ như IELTS TUTOR đã hướng dẫn trong cách dùng first nên ghép lại sẽ thành cụm giới từ (dùng để bổ nghĩa cho cả câu)

II. Cách dùng

Mang nghĩa "ban đầu, đầu tiên"

=in the beginning before something changes

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • At first, he wouldn’t even talk about it (IELTS TUTOR giải thích: đầu tiên, anh ấy thậm chí không nói về điều đó luôn)
  • At first when I went to England to study English, I was homesick, but in the end I cried when it was time to leave.
  • He called for help. No one heard him at first, but eventually two young girls came to help him.​

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK