Cách dùng danh từ "exclusion" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR tổng hợp Cách dùng danh từ "exclusion" tiếng anh

I. "exclusion" vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "sự không cho vào (một nơi nào...), sự không cho hưởng (quyền...)"

=a situation in which someone is deliberately prevented from being involved in an activity or from entering a place

IELTS TUTOR lưu ý:

  • exclusion mang nghĩa này thì là danh từ không đếm được
  • exclusion of
  • exclusion from

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Washington is annoyed at the exclusion of US troops from the area.
  • He was really irritated at his exclusion from the conference.
  • She was really irritated at her exclusion from the conference. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta cáu lên vì bị loại ra khỏi khỏi hội nghị)
  • She told me about her exclusion from the list of Oscar nominees. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta kể tôi nghe về việc bị loại khỏi danh sách đề cử Oscar)

2. Mang nghĩa "loại trừ, miễn trừ"

=something that is deliberately not included

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You are protected against most illnesses, with one or two exclusions.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • exclusion mang nghĩa này thì là danh từ đếm được

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK