Cách dùng từ "nursery" tiếng anh

· Cách dùng từ

I. Dùng "nursery" như adj

Mang nghĩa "liên quan đến nhà trẻ"

=relating to a nursery school (relating to the teaching of children who are between the ages of two or three to five years old)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Do you think the state should provide free nursery education?
  • a nursery teacher (IELTS TUTOR giải thích: giáo viên mầm non)
  • nursery education 
  • a nursery class

II. Dùng "nursery" như noun

1. Mang nghĩa "trường mầm non / nhà trẻ" (nơi trẻ em được chăm sóc trong lúc cha mẹ chúng đi làm)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a nursery school 
  • She goes to nursery every day now.

2. Mang nghĩa "phòng dành riêng cho trẻ nhỏ"

=a child’s bedroom, or a room in a home where children play

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • we've turned the smallest bedroom into a nursery for our new baby (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi biến phòng ngủ nhỏ nhất thành phòng dành riêng cho cháu bé mới sinh)
  • The children usually have tea in the nursery.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK