Cách dùng "enjoyable" tiếng anh

· Vocabulary

I. enjoyable mang nghĩa thú vị, thích thú

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a very enjoyable game/movie 
  • Thank you for a most enjoyable evening
  • Games can make learning more enjoyable.

II. Cách dùng

1. enjoyable + noun

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a very enjoyable film

2. linking verb + enjoyable

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I feel enjoyable.Tôi có cảm giác thích thú.
  •  It can be the most enjoyable and productive.
  • It is enjoyable, thanks.Nó rất thú vị, cảm ơn.
  • It was much more enjoyable than I had expected.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking