Cách dùng động từ "waste" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng ngoại động từ "waste" tiếng anh

I. Waste là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "lãng phí, uổng phí, bỏ qua, để lỡ"

=to use too much of something or use something badly when there is a limited amount of it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You waste a lot of water by taking a bath instead of a shower. 
  • Come on, let's get started - we've wasted enough time already. 
  • Don't waste your money on such junk.
  • to waste one's time (IELTS TUTOR giải thích: lãng phí thì giờ)
  • to waste one's words (IELTS TUTOR giải thích: nói uổng lời)
  • to waste one's chance (IELTS TUTOR giải thích: để lỡ cơ hội)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK