Cách dùng động từ "verify" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Cách dùng động từ "verify" tiếng anh

I. Verify là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "thẩm tra, kiểm lại, xác minh, xác nhận (sự ngờ vực..)"

=to check or to prove that something is true or correct

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His story has been verified by other witnesses.

  • to verify a statement (IELTS TUTOR giải thích: thẩm tra một lời tuyên bố)
  • to verify the items of a bill (IELTS TUTOR giải thích: kiểm lại các khoản của một hoá đơn)
  • There was no way to verify his claims
  • to verify a witness (IELTS TUTOR giải thích: xác minh một lời khai làm chứng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK