Cách dùng danh từ "encounter" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Cách dùng danh từ "encounter" tiếng anh

I. "encounter" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "sự chạm trán, sự đọ sức, cuộc đấu (trí...)"

=a meeting between opponents in a sports competition / an occasion when people meet and fight or argue

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Their last encounter ended in a draw. 
  • The march ended in a violent encounter with the police. 

2. Mang nghĩa "cuộc gặp gỡ, sự gặp gỡ tình cờ"

=a meeting, especially one that was not planned

IELTS TUTOR lưu ý:

  • a close encounter

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  I had not seen her since our brief encounter two years before. 
  • We had a frighteningly close encounter with a black bear.
  • Have you had a chance encounter? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có cuộc chạm trán ngẫu nhiên nào không?)
  • We treasure each encounter. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi trân trọng từng cuộc gặp gỡ)

3. Mang nghĩa "sự tiếp xúc"

=an experience or discovery of a particular kind encounter with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • my earliest encounter with the theatre

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking