Cách dùng động từ"upgrade"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"upgrade"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"upgrade"

1."upgrade" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nâng cấp (phần mềm, máy tính)"

=to make a computer or other machine more powerful or effective

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, upgrade vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ 
 • upgrade to
 • upgrade from

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The system has been upgraded to meet customers’ needs. 
 • You’ll need to upgrade to 512Mb RAM to run these programs. 
 • Do not upgrade to a newer version. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng nâng cấp lên phiên bản mới hơn)
 • I wonder how they will upgrade the hardware. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi tự hỏi họ sẽ nâng cấp phần cứng thế nào)
 • Existing users can upgrade from the previous version free of charge.

2.2. Mang nghĩa"nâng cao chất lượng (sản phẩm, dịch vụ)"

=to improve the quality of a service or product

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, upgrade là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • £1.5 million is being spent on upgrading security procedures.

2.3. Mang nghĩa"đưa lên cấp bậc cao hơn, đề bạt"

=to officially give someone or something a higher status

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, upgrade là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Four of the five regions have now been upgraded to republics.
 • She was upgraded to (the post of) sales director (IELTS TUTOR giải thích: Bà ta được đề bạt lên (chức vụ) giám đốc)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK