Cách dùng động từ "tend" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "tend" tiếng anh

I. Tend vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng

1. Dùng tend như nội động từ

Mang nghĩa "có xu hướng"

to be likely to behave in a particular way or have a particular characteristic

  • Tend to do sth = có xu hướng làm gì 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We tend to get cold winters and warm, dry summers in this part of the country.
  • women tend to live longer than men (IELTS TUTOR giải thích: phụ nữ có chiều hướng sống lâu hơn nam giới)

2. Dùng tend như ngoại động từ

Mang nghĩa "trông nom, săn sóc, chăm sóc; giữ gìn"

to care for something or someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He carefully tended his sunflower plants. 
  • The nurse gently tended the patient's cuts and bruises.
  • to tend a patient (IELTS TUTOR giải thích: chăm sóc người bệnh)
  • to tend a garden (IELTS TUTOR giải thích: chăm nom khu vườn)
  • to tend a machine (IELTS TUTOR giải thích: giữ gìn máy móc)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK