Cách dùng động từ"string"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"string"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng động từ"string"

1."string"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"buộc bằng dây, treo bằng dây"

=to hang things in a line/to pass a string through several things in order to make a chain

IELTS TUTOR lưu ý:

  • string something on/around/along/across something
  • to hang something between two objects

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Lights were strung all around the patio.
  • The children sat on the floor stringing beads. 
  • She strung a hammock between two trees.

2.2. Mang nghĩa"lên (dây đàn)"

=to put strings on a musical instrument or on a sports racket

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • First you need to learn how to string and tune your guitar.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK