Cách dùng động từ"strangle"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"strangle"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"strangle"

1."strangle" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"siết cổ chết; bóp nghẹt"

=To strangle someone means to kill them by squeezing their throat tightly so that they cannot breathe.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He tried to strangle a border policeman and steal his gun.
 • It's all Mary's fault. I could strangle her! (IELTS TUTOR giải thích: Tất cả đều là lỗi của Mary. Tôi có thể bóp cổ cô ta)
 • I could cheerfully strangle you for getting me into this mess! (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có thể sẵn sàng bóp cổ anh vì đã đẩy tôi vào cái cảnh rối ren này!)
 • She had been strangled with her own scarf and her body dumped in the woods.
 • He was almost strangled by his parachute harness straps.

2.2. Mang nghĩa"bóp nghẹt, kìm hãm (sự phát triển của cái gì)"

=To strangle something means to prevent it from succeeding or developing.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The country's economic plight is strangling its scientific institutions. 
 • Some fear the restrictions would strangle the country’s economy.
 • For years, the organization was strangled by excessive bureaucracy. 
 • I want to strangle his life. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi muốn bóp nghẹt cuộc sống của anh ta)
 • It's hard to strangle the press. (IELTS TUTOR giải thích: Thật khó để bịt miệng báo chí)
 • There is a great deal of fear that the new restrictions might strangle the country's economy.
 • His creative drive has been strangled by his sense of political guilt.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK