Cách dùng động từ"steepen"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"steepen"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"steepen"

1."steepen"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"làm cho dốc/dốc (đường đi)"

=to become steeper, or to make something do this/If a slope or an angle steepens, it becomes steeper.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, steepen vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The road steepened and then levelled out suddenly.
  • The trail began to steepen near the top of the hill.
  • The road steepens ahead.

2.2. Mang nghĩa"tăng trưởng"

=If something such as a cost steepens, it increases

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our costs have steepened since we began this project.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE