Cách dùng tính từ"steep"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"steep"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"steep"tiếng anh

1. Mang nghĩa"dốc, dốc đứng"

=a steep slope rises quickly and is difficult to climb

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a steep slope/hill/bank/path It was a steep climb out of the valley.
  • My roof had a steep pitch. (IELTS TUTOR giải thích: Mái nhà tôi có độ dốc cao)
  • Is there a steep drop - off? (IELTS TUTOR giải thích: Có vách đá thẳng đứng không?)

2. Mang nghĩa"nhanh (tăng, giảm)"

=a steep drop or fall is sudden and nearly vertical/a steep increase or fall in something is sudden and very big

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  a steep rise in oil prices 
  • This once abundant species is clearly suffering a steep decline.
  • Suddenly the plane pitched forwards into a steep dive.
  • This hill is very steep! (IELTS TUTOR giải thích: Đồi này dốc quá!)
  • The increase was very steep. (IELTS TUTOR giải thích: Mức tăng trưởng rất nhanh)
  • The price is too steep. (IELTS TUTOR giải thích: Giá đắt quá)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE