Cách dùng động từ"spot"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"spot"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"spot"

1."spot" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"nhận ra, phát hiện ra"

=to notice that someone has a talent that can be developed/to notice someone or something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • spot someone’s potential
  • spot someone doing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She was spotted singing in bars when she was 18. 
  • An effective teacher can spot a child’s potential.
  • Hugh was spotted by local police and had to leave quickly. 
  • The boys had been spotted buying alcohol.
  • to spot somebody in the crowd (IELTS TUTOR giải thích: nhận ra ai trong đám đông)
  • Vicenzo failed to spot the error. 
  • He left the party seconds before smoke was spotted coming up the stairs

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK