Cách dùng tính từ"so-called"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"so-called"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"so-called"tiếng anh

Mang nghĩa"cái gọi là"

=You use so-called to indicate that something is generally referred to by the name that you are about to use.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • So-called là adj chỉ đứng trước noun

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • These are the facts that explode their so-called economic miracle. 
  • More and more companies have started producing so-called environmentally-friendly products.
  • ...a summit of the world's seven leading market economies, the so-called G-7. 
  • You have been betrayed by a so - called friend! (IELTS TUTOR giải thích: Bạn đã bị một đứa gọi là bạn lừa rồi!)
  • This so - called bargain is just a big con! (IELTS TUTOR giải thích: Cái gọi là món bở/món hời này chỉ là trò lừa bịp/lừa đảo!)
  • ...an increase in the so-called modern diseases, such as diabetes and cardio-vascular disease.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE