Cách dùng động từ"second guess"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"second guess"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng động từ"second guess"

1."second-guess"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đoán"

=If you try to second-guess something, you try to guess in advance what someone will do or what will happen/to guess what somebody will do before they do it; to guess how you will feel in the future

IELTS TUTOR lưu ý:

  • second-guess somebody/something/yourself

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Editors and contributors are trying to second-guess the future.
  • She's always trying to second-guess the boss.
  • It was impossible to second-guess the decision of the jury. 
  • It's one of the toughest decisions you'll ever make and you may still be second-guessing yourself .

2.2. Mang nghĩa"bình luận, phê bình (một hành động..) sau khi kết quả của nó trở nên rõ ràng"

=to criticize somebody after a decision has been made; to criticize something after it has happened

IELTS TUTOR lưu ý:

  • second-guess (somebody/something)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking