Cách dùng danh từ"memorial"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"memorial"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"memorial"

1. Mang nghĩa"đài kỷ niệm, tượng kỷ niệm; vật kỷ niệm"

=A memorial is a structure built in order to remind people of a famous person or event/a structure built to remind people of a famous person or event

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • war memorial (IELTS TUTOR giải thích: đài liệt sĩ)
  • Building a memorial to Columbus has been his lifelong dream. 
  • Every village had its war memorial.
  • the Vietnam War Memorial 
  • By the road was a memorial to victims of the bombing.

2. Mang nghĩa"như là một sự tưởng nhớ"

=If you say that something will be a memorial to someone who has died, you mean that it will continue to exist and remind people of them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The museum will serve as a memorial to the millions who passed through Ellis Island. 
  • The public park is an impressive memorial to a good man.
  • A memorial to all soldiers lost in battle. (IELTS TUTOR giải thích: Lễ tưởng niệm tất cả những người lính đã chết trong cuộc chiến)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking