Cách dùng động từ"screen"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"screen"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"screen"

1."screen" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"kiểm tra, sàng lọc (bệnh tật...)"

=to test someone to find out if they have a particular illness

IELTS TUTOR lưu ý:

  • screen someone for something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He recommends screening pregnant women for diabetes.

2.2. Mang nghĩa"chiếu (phim, cảnh..) lên màn ảnh"

=to broadcast a television programme, or to show a film

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The series is currently being screened on BBC2 on Fridays.

2.3. Mang nghĩa"che chắn; giấu, che chở, bảo vệ ( ai/cái gì) bằng một cái màn"

=to hide someone or something by being in front of them

IELTS TUTOR lưu ý:

  • screen something from something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A line of fir trees screened the house from the road.

2.4. Mang nghĩa"nghiên cứu và thẩm tra lý lịch (người)"

=to get information in order to decide whether someone is suitable for something, for example a job/to check something to decide whether it is suitable, especially for someone else

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • All potential foster parents are carefully screened. 
  • So many journalists were phoning him that he decided to screen his calls.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE