Cách dùng động từ"Rethink"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"Rethink"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"Rethink"

1."Rethink" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"suy tính lại, cân nhắc lại"

=to consider something such as an idea, plan, or system again in order to change it

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Rethink how/what etc.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We might need to rethink this. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta có thể phải nghĩ lại chuyện này)
 • You should have a quick rethink before deciding. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn nên suy nghĩ lại thật nhanh trước khi quyết định)
 • This new situation means we should have a rethink. (IELTS TUTOR giải thích: Tình cảnh mới này có nghĩa là chúng ta cần có sự cân nhắc lại)
 • Competitive pressures are forcing companies to rethink their strategies. (IELTS TUTOR giải thích: Áp lực cạnh trang đang buộc các công ty phải cân nhắc lại những chiến lược của mình)
 • Competitive pressures are forcing managers to rethink their strategies.
 • The company is rethinking its position on homeworkers. 
 • Retailers are paying more attention to male shoppers, rethinking how their goods are marketed and displayed. 
 • The agency needs to rethink its strategy.  
 • Her family's disapproval made her rethink her plans.
 • The European Commission is having to rethink how it can maintain farmers' incomes while cutting costs and excess production. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE