Cách dùng động từ"remove"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"remove"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"remove"

1."remove" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"dời đi, di chuyển, dọn, cất dọn"

=to take something or someone away from a place

IELTS TUTOR lưu ý:

 • remove someone/something from something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Sally looked down at her sleeve and removed a small speck of dirt.  
 • Medical crews removed two people from the collapsed building. 
 • Remove the pan from the heat and leave to cool. 
 • to remove a machine (IELTS TUTOR giải thích: chuyển một cái máy (ra chỗ khác))
 • The area has now been removed from the list of dangerous destinations.

2.2. Mang nghĩa"bỏ ra, tháo ra"

=to take off clothing

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She removed her jacket and hung it over the chair.
 • to remove one's hat (IELTS TUTOR giải thích: bỏ mũ ra)
 • to remove a tyre (IELTS TUTOR giải thích: tháo lốp xe)

2.3. Mang nghĩa"tẩy trừ (tham nhũng...), tẩy, xoá bỏ, loại bỏ"

=to get rid of a problem, difficulty, or something that annoys you

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The bill is intended to remove obstacles that may discourage investors.

2.4. Mang nghĩa"cách chức, đuổi"

=to take away someone’s power or position, especially in politics

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Officials who were involved in the scandal were removed from office.
 • to remove an afficial (IELTS TUTOR giải thích: cách chức một viên chức)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE