Cách dùng động từ"remind"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"remind"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng động từ"remind"

1."remind"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"gợi nhớ việc gì/cái gì đó cho ai (sự kiện hoặc việc ai đó đã làm)"

=If someone reminds you of a fact or event that you already know about, they say something which makes you think about it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • remind someone of​/​about something
 • remind someone that

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • So she simply welcomed him and reminded him of the last time they had met. 
 • Can you remind us about your plans for the building? 
 • This song reminds me of France (IELTS TUTOR giải thích: bài hát này làm tôi nhớ về nước Pháp)
 • He reminds me of his brother (IELTS TUTOR giải thích: ông ấy làm tôi nhớ đến người em trai của ông ấy)
 • She reminded me that we had in fact met before, at a conference in Washington.
 • I had to remind myself that being confident is not the same as being perfect!

2.2. Mang nghĩa"nhắc nhở ai đừng quên/nhớ làm việc gì"

=If someone reminds you to do a particular thing, they say something which makes you remember to do it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • remind someone to do something
 • remind someone about something
 • remind someone what/when/where/how etc

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Can you remind me to buy a bottle of Martini?
 • Remind Jenny to bring her laptop when she comes. 
 • Can you remind me about my dentist’s appointment tomorrow? 
 • Travellers are reminded that malaria tablets are advisable (IELTS TUTOR giải thích: du khách được nhắc nhở rằng nên mang theo thuốc chống sốt rét)
 • I reminded her how much the fare was (IELTS TUTOR giải thích: tôi đã nhắc cô ấy về giá vé)
 • Remind me to ạnswer that letter (IELTS TUTOR giải thích: hãy nhắc tôi trả lời bức thư đó)
 • I need the notes to remind me what to say. 
 • The note was to remind him about something he had to explain to one of his students.

2.3. Dùng để nhấn mạnh

=You use remind in expressions such as Let me remind you that and May I remind you that to introduce a piece of information that you want to emphasize.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It may be something that the hearer already knows about or a new piece of information. 
 • Sometimes these expressions can sound unfriendly.
 • 'Let me remind you,' said Marianne, 'that Manchester is also my home town.' 
 • May I remind you that the care of your health is a religious duty. 
 • Need I remind you who the enemy is?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking