Cách dùng động từ "release" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh lí giải Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "release" tiếng anh

I. Release là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "thải ra, làm nhẹ, làm bớt, làm thoát khỏi (đau đớn, sầu muộn, bệnh tật...)"

to drop, or to stop carrying, holding, or containing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The dog brought the ball back to us but wouldn’t release it. 
  • The company was charged with releasing toxic gases into the atmosphere.

2. Mang nghĩa "phóng thích, thả ra"

=to give freedom to someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Agents questioned the men, then released them because they had done nothing wrong.
  • to release a prisoner (IELTS TUTOR giải thích: tha một người tù)

3. Mang nghĩa "phát hành (cuốn phim, bản tin...); đăng (tin); đưa ra bán (một loại ô tô mới...)"

=to let something be shown in public or made available for use

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to release a new film (IELTS TUTOR giải thích: phát hành một cuốn phim mới)
  • The police released a drawing of the suspect.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK