Paraphrase từ"laborious"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"laborious"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Arduous - IELTS TUTOR xét ví dụ: The hike up the mountain was arduous and took us several hours to complete.
  • Tedious - IELTS TUTOR xét ví dụ: The repetitive task of data entry can be very tedious and tiring.
  • Demanding - IELTS TUTOR xét ví dụ: Being a doctor can be very demanding and requires years of training and education.
  • Grueling - IELTS TUTOR xét ví dụ: Running a marathon is a grueling task that requires a lot of physical endurance and mental toughness.
  • Exhausting - IELTS TUTOR xét ví dụ: Working twelve-hour shifts at the factory can be exhausting and draining.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "exhaust" tiếng anh
  • Tiring - IELTS TUTOR xét ví dụ: Babysitting for energetic children all day can be tiring and overwhelming.
  • Fatiguing - IELTS TUTOR xét ví dụ: The long flight across the ocean can be fatiguing and leave you feeling jet-lagged.
  • Challenging - IELTS TUTOR xét ví dụ: Learning a new language can be challenging and require a lot of effort and practice.
  • Labor-intensive - IELTS TUTOR xét ví dụ: Running a small farm can be labor-intensive and require a lot of manual work.
  • Hard - IELTS TUTOR xét ví dụ: Writing a book is hard work that requires discipline and dedication.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE